Becky g lovin what you do lyrics

Lyrics to "Lovin' What You Do" song by Becky G: Oh oh oh lovin' lovin' what you do Oh oh oh lovin' lovin' what you do Oh oh oh lovin' lovin' what yo. Lovin' What You Do Lyrics: Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what you do / Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what you do / Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what. Becky G - Lovin` What You Do Lyrics. Ooooooooo Loving loving what you do Ooooooooo Loving loving what you do Uuuuuu aaaaa, loving loving what you do .

Lyrics of LOVIN' WHAT YOU DO by Becky G: Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what you do, Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what you do, Ooh ooh ah ah lovin' lovin' what. Lyrics for Lovin' What You Do by Becky G. Ooooooooo Loving loving what you do Ooooooooo Loving loving what you do Uuuuuu aaaaa, lovi. Lovin' What You Do Love, love, love Loving loving what you do Love, love, love Loving loving what you do Uuuuuu aaaaa, loving loving what you do Uuuuuu.

Stories